Akreditovaný kurz filmové tvorby pro učitele

Akreditovaný kurz filmové tvorby pro učitele

Page Title

Kurz si klade za cíl připravit učitele nejen výtvarné, mediální a filmové a audiovizuální výchovy na teoretickou a praktickou práci s filmem ve výuce a při vedení filmového klubu a dalších zájmových činností souvisejících s filmem. Film zde není pojímán jako doplněk výuky, nebo ilustrace probíraného tématu, ale jako samotný předmět výuky.

Nově zavedená filmová a audiovizuální výchova nahlíží film jako svébytný umělecký vyjadřovací prostředek a jako takový se jej snaží žákům a studentům představit prostřednictvím percepčních činností i prostřednictvím vlastní filmové tvorby, což ovšem vyžaduje kvalifikovaného učitele, který bude rozumět filmovému médiu a bude ovládat základy filmové řeči jak teoreticky, tak i prakticky.

Kurz filmové výchovy nabízí učitelům vhled do současných trendů v české i světové filmové výchově a zaměřuje se zejména na propojení metod zaměřených na filmovou percepci a analýzu s autorskou tvorbou filmu (scénář, natáčení, střih).  Kurz kombinuje přednášky a praktická cvičení se seminárními rozbory filmů a s ukázkami ověřených vzdělávacích programů. Učitel si během kurzu vyzkouší filmovou analýzu, i samotnou práci s kamerou, psaní scénáře, postprodukci filmu na počítači.

Veškerá probíraná témata budou po celou dobu zasazována do kontextu školy a práce s žáky a studenty tak, aby učitel dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce. Lektoři čerpají z několikaleté zkušenosti pedagogické práce s filmem s dětmi, žáky, studenty a dospělými v rámci školní i mimoškolní výuky.

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace


Současný stav filmové a audiovizuální výchovy u nás a v zahraničí

Zasazení filmové výchovy do kontextu českého vzdělávacího systému, koncepce filmové a audiovizuální výchovy a její obsah. Místo a role filmu  v současné škole, různé přístupy. Aktuální světové i české školní i mimoškolní vzdělávací programy zaměřené na film, jejich stručné hodnocení. (2 vyučovací hodiny – 90 minut)
 
Projektování výuky filmové výuky
Příprava a plánování výuky, specifika, podmínky a úskalí výuky filmu. Výuka zaměřená na percepci filmu, výuka zaměřená na tvorbu, jejich možná propojení. Ukázky realizované výuky v praxi. Interdisciplinární souvislosti.

Film jako specifický vyjadřovací prostředek
Charakteristika filmu, jeho specifika, souvislosti filmu s ostatními druhy umění. Stručný nástin vývoje filmového média. Současná témata filmové teorie, různé podoby filmu. Základní vyjadřovací prostředky filmu.

Filmová řeč
Filmová řeč v teorii a praxi. Stručný vývoj filmové řeči. Základní prvky filmové řeči, jejich využití, konkrétní příklady, ukázky. Analýza filmu z hlediska použití filmové řeči. Percepce filmu v pedagogické praxi, ukázky vzdělávacích projektů zaměřených na percepci filmu a zprostředkování filmového umění. Možnosti, formy, cíle a uplatnění filmové analýzy v pedagogické praxi.

Filmové vyprávění
Film jako obrazové a zároveň narativní médium. Vzájemné propojení filmového obrazu a filmového vyprávění. Struktura filmového vyprávění, storyboard, scénář. Metodické poznámky k nejčastějším problémům týkajícím se filmového vyprávění při pedagogické práci.

Filmový rozbor
Praktické cvičení – analýza konkrétního filmu a možné způsoby didaktického uchopení.

Tvorba filmu

Základy práce s kamerou a další technikou. Možnosti využití základní dostupné audiovizuální techniky v podmínkách školy. Uplatnění filmové řeči v praxi, filmový záběr, pohyb kamery, filmový prostor. Práce se zvukem. Scénář a jeho realizace. Metodické poznámky k natáčení s žáky a studenty. Skupinové cvičení.

Postprodukce

Střih jako důležitá součást filmové tvorby. Analýza a syntéza natočeného materiálu. Práce se střihovým programem. Uplatnění filmové řeči při střihu, základní střihové zásady a principy. Zvuková postprodukce.

Cílové skupiny

učitelé 2. stupně ZŠ: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
učitelé gymnázií: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
učitelé ZUŠ a SUŠ: výtvarné obory
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů