Animace

Aeroškola se již 20 let zaměřuje na klasickou ruční kreslenou, materiálovou, ploškovou, poloploškovou a loutkovou animaci jako na svou hlavní aktivitu. Využíváme multiplánová stanoviště v našem ateliéru, nebo animaci pomocí tabletu při výjezdech na akce. Pracujeme s profesionálním programem DragonFrame. K výuce animace jsme vytvořili vlastní metodiku.      Animace
   Animovaný film díky své vizuální atraktivitě zaujme snadno dětské publikum i dospělé jedince. V historii české kinematografie má tato filmová technika významné postavení od konce 2. světové války a v následujících letech, kdy díky vynikajícím tvůrcům se český animovaný film stal fenoménem i ve světě. Za připomínku stojí ti nejznámější, jako Jiří Trnka, Hermína Týrlová, Karel Zeman, Jan Švankmajer, či Michaela Pavlátová.
   V současné době se lze v ČR v oblasti animace vzdělávat vysokoškolsky na pěti školách.

   Film je založen na principu projekce několika statických obrazů v rychlém sledu za sebou, díky čemuž vzniká v lidském oku dojem plynulého pohybu. Pohyblivý obraz/kinematografie využívá nedokonalosti lidského oka, kdy při určité rychlosti promítání určitého počtu obrazů za vteřinu není lidské oko schopno rozeznat jednotlivé snímky, protože nevidí tmu mezi nimi, neboť na sítnici nám vždy doznívá předešlý obraz. Jelikož na doznívající obraz navazuje další obraz, tak nám tyto obrazy splynou v jeden. Pokud se tyto obrazy od sebe nepatrně liší, vzniká dojem pohybu. Abychom docílili plynulého pohybu, tak frekvence projekce bývá 24 snímků za sekundu.
   V rámci vzdělávacích školních aktivit (Výtvarná výchova, Filmová výchova, projektové dny)
   je mnohem snadnější a efektivnější pracovat s principy "stop motion animace", tedy technikou klasického animovaného filmu, která byla využívána v dobách před digitalizací kinematografie.
   Animovaný film je médium, které díky digitalizaci nabízí spoustu filmových i výtvarných možností,které lze realizovat v neprofesionálním prostředí s minimálními investičními náklady.
   Pro animaci také platí, že umožňuje tvůrcům absolutní svobodu. Neplatí žádné hranice,
   které by měla tvůrcova fantazie. Neplatí tu žádné fyzikální zákony. Cokoliv může díky trikovému postupu létat, plavat, být oživeno.
   Animovaný film nám nabízí i využití různých materiálových technik animace. Od práce s papírem po animaci plastelíny, objektů, ale i samotných lidí, či dalších méně obvyklých materiálů.
   Animace vyžaduje svůj prostor a čas, dobré základní technické zázemí a erudovanost pedagoga.
   Animace není posunování za účelem velkého množství fotek. Animace je dramatické umění, kdy dochází k oživené neživého.

   Animovaného filmu lze využít jako prostředku nejen ke vzdělání, jak funguje princip kinematografie, ale slouží často k realizaci vlastního animovaného filmu, který může
   - vyprávět vlastní nebo adaptovaný příběh.
   - doplnit výklad některého předmětu (fejeton, návod, popis činnosti…)
   Při tvorbě animovaných filmů se v dnešní době plně využívá digitální technologie, zpravidla v kombinaci snímací zařízení + počítač + příslušný animační software.

   Animovaný film jako prostředek realizace filmového vyprávění nebo experimentování
   je pro samotné účastníky přínosný i skrze získání teoretických a praktických znalostí o tom, co je to film, animovaný film, jak se vytváří, kterak zpracovat příběh a následně jej převyprávět za pomocí filmových prostředků.
   Osvojí si práci s technikou, získají nové poznatky a v neposlední řadě se naučí spolupráci ve skupině, komunikaci, trpělivosti, pečlivosti.


    Animační techniky:
    - Stop motion technika - animační techniky, kdy mezi jednotlivými fázemi dochází k záznamu dané fáze prostřednictvím fotoaparátu. Každá fáze je dílem ruky animátora, nejde o generovaný obraz počítačem.
   Výhodou této techniky je možnost zapojení několika jedinců do procesu animační tvorby u jednoho pracoviště.
    - Animace linkou (Kreslená animace, malovaná animace - malba na sklo nebo na plátno, rotoskopie)
   - náročné na představivost, nutná
    - Animace na ploše (plošková a poloplošková animace)
   - animace realizovaná na vodorovné ploše za pomoci dvojrozměrných nebo poloplastických loutek patří mezi nejčastější techniky. je vhodná zejména pro začínající tvůrce díky jednoduchosti procesu animace i nenáročnosti techniky.
   - Plošková animace z plošných materiálů (nejčastěji papír, ale třeba látky, barevné folie…)
   - Poloplošková animace z přírodních materiálů, plastelíny a dalšího.
    - Animace v trojrozměrném prostředí (loutková animace, objektová animace, pixilace)
   - náročné na prostor a vybavení.
   - trojrozměrný prostor si vyžaduje promýšlené osvícení, tím se velice podobá hranému filmu.
   - pixilace je technika, při níž se sám člověk stává loutkou a tedy i hlavním objektem pro  animovaný film.

    - Materiál, technika a software
   K praktické realizaci těchto aktivit je potřeba mít k dispozici:
   - fotoaparát (nejlépe digitální zrcadlovku, ale lze využít i kompaktní fotoaparát, případně jakékoliv snímací stanoviště v podobě webové kamery, tablet, nebo mobilního telefonu.
   - Dále je potřeba stativ pro pevné ukotvení snímacího zařízení,
   - dostatečné osvětlení v podobě
   - počítač s programem pro spojení fotek do filmového formátu.

   Digitální animace - počítačem generovaná motion grafika
    2D animace (digitálně kreslená nebo malovaná animace)
   - animace za využití programů jako jsou třeba Adobe Animate, Moho Animation Software, Toon Boom Harmony, Pencil2D, Pap4, Pivot Stickfigure Animator a další.
   3D animace - CGI (Computer-generated imagery)
   - animace za využití programů jako jsou třeba AE Effects, Animate,  3D modelování v programech Blender,  Maya, Cinema 4D

   Základní principy animace jsou uplatnitelné na různé druhy animace, i když každý druh animace může mít své zvláštnosti a jedinečný přístup, přesto je několik principů jednotných:
    - Příběh (námět, bodový scénář, storyboard, animatik)
    - Výtvarná příprava (prostředí, postavy)
    - Realizace - Proces animace, 12 principů animace
   - Dokončení - Postprodukce